Statuten


Huisregels


1.De statuten werden goedgekeurd op de stichtingsvergadering van 22 november 1980 en herzien, voorgelezen en goedgekeurd op de statutaire vergadering van november 1994, 1996, 2007, 2008 en 2016.


2.Ieder verzoek tot wijziging van deze statuten moet voorgedragen worden aan het dagelijks bestuur, welke beslist ja dan neen, de wijziging aan de bijzondere algemene vergadering voor te dragen. Het bestuur stelt de verzoeker op de hoogte van haar bedoeling. Bij niet ontvankelijk verklaring door het bestuur kan verzoeker aansluiting zoeken bij andere leden. 1/3 der leden volstaat in dit geval om een wijziging der statuten aan de algemene vergadering voor te leggen.


Aanvaarding of wijziging van de statuten gebeurt bij 2/3 meerderheid der aanwezige leden. Het aantal aanwezige leden moet 2/3 zijn van het totaalaantal leden.


3.Voor alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien zijn houden de partijen zich aan de beslissing van het bestuur of aan de wettelijke bepalingen ter zake.


4.Er wordt domicilie gekozen op de woonplaats van de keldermeester. Deze zetel bepaalt de toekenning van de jurisdictie voor alle geschillen die tussen de gilde en derden mochten rijzen. De leden, door hun instemming met deze statuten, zien uitdrukkelijk af van iedere vordering in rechte.


De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken.


Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.


Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

Het is de ontbindende algemene vergadering die een of meerdere leden belast met de liquidatie van de ontbonden vereniging. Na delging van schulden en lasten gaan de netto-activa naar een vereniging door de vereffenaar(s) aangeduid.


De vereniging beschikt niet over een rechtspersoonlijkheid, daardoor wordt ze niet erkend als drager van rechten en plichten.in vino veritas.